Nieuwsbrief

11 juli 2016

Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier

In deze nieuwsbrief

  • Lezen 2, 2016
  • Nieuwe publicaties
  • Wetenschappelijk congres: Save the date
  • Docentengids Competent in leesbevordering
  • Scriptieprijs Leesbevordering
  • Inspiratiedag Overal! De Bibliotheek op school
  • Website Tel mee met Taal gelanceerd

Lezen 2, 2016

 

In het nieuwe nummer van Lezen een dubbelinterview met 'onze' leesprofessoren: Roel van Steensel en Eliane Segers. Verder een interview met drie van de tien curatoren voor de Verkiezing van het Belangrijkste Boek die op 22 april van start is gegaan. Ook spreekt Lezen met Edward van de Vendel en Martijn van der Linden, winnaars van de Woutertje Pieterse Prijs. Een interview met debutante Lize Spit. En natuurlijk een artikel over Vakantielezen: kun je daarmee de strijd tegen de zomerdip aangaan?  Bekijk of download de Lezen op de site.

 


Nieuwe onderzoekspublicaties

Onlangs zijn er weer twee nieuwe onderzoekspublicaties verschenen.

Maar als je erover nadenkt...
Een goed gesprek doet wonderen, ook in het lees- en literatuuronderwijs. Door over boeken te praten leren kinderen hun gedachten te ordenen en over te brengen. Gezamenlijk komen ze steeds een stapje verder bij het ontcijferen en ontsluiten van een boek. Ieder kind ontdekt zo nieuwe betekenissen.
In Maar als je erover nadenkt... Een jaar literatuuronderwijs in groepen 7 en 8 van de basisschool doet Gertrud Cornelissen verslag van haar promotie-onderzoek naar het effect van boekgesprekken op de ontwikkeling van literaire competentie bij kinderen in de groepen 7 en 8 van de basisschool.

Lees- en literatuuronderwijs in havo/vwo
Lees- en literatuuronderwijs in havo/vwo
geeft een actueel beeld van de stand van zaken rond lees- en literatuuronderwijs in havo en vwo. Het onderwijs is voortdurend in beweging. Onderwijsvernieuwingen volgen elkaar in hoog tempo op en bij elke vernieuwing wordt ook aan het literatuuronderwijs gesleuteld. Wat betekenen dit soort veranderingen voor de lespraktijk? Is het leesdossier inderdaad verdwenen uit de klas? Welke eisen stelt een docent op literair vlak aan de eindexamenkandidaat in de havo? Bestaat de verplichte leeslijst nog, en zo ja: hoe wijd is die aanpak verbreid? Allemaal vragen waarop Stichting Lezen en Kunst van Lezen graag het antwoord wilden weten.

Beide rapporten zijn te downloaden via onze site. Maar als je erover nadenkt... is ook te bestellen via Eburon.


Save the date: 10 november 2016

Ons tweejaarlijks wetenschappelijk congres komt er weer aan. Noteer de datum alvast in uw agenda: 10 november 2016 in Amersfoort.

Onderwerp van het wetenschappelijk congres 2016 van Stichting Lezen is ‘succesvol lezen in het onderwijs’. Op welke manieren kan aandacht voor lezen in de schoolcurricula worden vormgegeven? En welke factoren spelen hierbij een rol? In het plenaire ochtendprogramma stellen wij onder anderen onze nieuwe bijzonder hoogleraren Roel van Steensel (Leesgedrag) en Eliane Segers (Lezen en Digitale Media) aan u voor. Zij zullen recent eigen onderzoek presenteren en dieper ingaan op het hoe en waarom van lezen in de klas. In de middag worden diverse deelsessies georganiseerd rondom belangrijke vraagstukken in het leesonderwijs. Hoe kun je als docent de leesvlam in je leerlingen aanwakkeren? Op welke manieren kunnen zwakke lezers extra worden begeleid? Kunnen digitale tools ondersteuning bieden bij begrijpend lezen? En welke vernieuwingen zijn mogelijk in het huidige literatuuronderwijs?
Het congres ‘succesvol lezen in het onderwijs’ is bedoeld voor alle onderzoekers, leesbevorderaars, beleidsmakers, schoolleiders, taal- en leescoördinatoren, bibliotheekmedewerkers en andere geïnteresseerden die meer willen weten over het onderzoek naar lezen in het primair en secundair onderwijs.


Scriptieprijs leesbevordering

Inzendingen tot 15 september 2016

Tweejaarlijks wordt de Scriptieprijs Leesbevordering toegekend aan de auteur van de beste masterscriptie op het gebied van leesbevordering. Binnen dit onderzoeksveld vallen diverse thema’s: leescultuur, leesgewoonte en –gedrag, lezersprofielen, sociale functie van lezen, maatschappelijke functie van lezen, lezen in relatie tot andere media, rol van lezen binnen literatuuronderwijs/ cultuureducatie en onderzoek naar good practices binnen leesbevordering.

De prijs is een gezamenlijk initiatief van Stichting Lezen (Nederland) en Iedereen Leest (Vlaanderen), om onderzoek naar leesbevordering te stimuleren. Aan de prijs is een bedrag verbonden van €1.500. De laureaat wordt bekroond op 10 november 2016 tijdens het wetenschappelijk congres van Stichting Lezen, waar het onderzoek ook wordt toegelicht in een presentatie en vermeld in de congresbundel.

Misschien bent u op dit moment een scriptie aan het lezen/begeleiden die in aanmerking komt voor deze prijs. 

Omdat de Scriptieprijs Leesbevordering tweejaarlijks wordt uitgereikt, komen scripties uit zowel het academiejaar 2014-2015 als het academiejaar 2015-2016 in aanmerking. De uiterste inzenddatum is 15 september 2016. Studenten kunnen hun scriptie enkel digitaal inzenden. Kijk voor het volledige reglement op de site.


Docentengids Competent in leesbevordering

Goed nieuws: de docentengids ‘Competent in leesbevordering’ en bijbehorende lesmaterialen voor docenten en coördinatoren van de opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent worden vernieuwd! Stichting Lezen was initiatiefnemer van de ontwikkeling van deze materialen, het Steunpunt Taal en Rekenen mbo was eveneens betrokken en CINOP tekende voor de coördinatie.
 
Bent u bekend met de docentengids en/of lesmaterialen en hebt u deze wellicht ook gebruikt, dan betrekken wij u graag bij een kort onderzoek. Dit onderzoek heeft als doel om de vernieuwde docentengids en lesmaterialen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij wensen en behoeften van docenten en coördinatoren van de opleidingen PW en OA en bij hetgeen er in het werkveld van studenten PW en OA speelt met betrekking tot leesbevordering.
 
Dit onderzoek kost ongeveer 10 minuten van uw tijd. Wij waarderen uw bijdrage aan de vernieuwde docentengids ‘Competent in leesbevordering’ en bijbehorende lesmaterialen zeer!
 
Klik hier voor de vragenlijst.


Inspiratiedag Overal! De Bibliotheek op school

In het kader van het vijfjarig bestaan van de Bibliotheek op school in het basisonderwijs, organiseren we op dinsdag 20 september 2016 een landelijke Inspiratiedag in het Utrechts Centrum voor de Kunsten.

Een sprankelende dag om u te laven aan inspirerende sprekers, om u te informeren bij kundige specialisten en om uw netwerk te vergroten met collega’s die de Bibliotheek op school net even anders aanpakken dan u. Meer informatie vindt u op de site.


Website Tel mee met Taal gelanceerd.

De website Tel mee met Taal is gelanceerd. De site biedt voor de vele bij de uitvoering van het programma Tel mee met Taal betrokken organisaties informatie over de voortgang en resultaten van Tel mee met Taal. Het is een portal voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp. Het platform werkt als een soort startpagina, waar je goede voorbeelden, tips, tools, methodes en kennisdocumenten kunt vinden om laaggeletterdheid aan te pakken.

Met Tel mee met Taal geeft het kabinet een extra impuls aan het bestrijden van laaggeletterdheid en het voorkomen hiervan. Het actieprogramma Tel mee met Taal is een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS en diverse partners en loopt tot en met 2018.

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2016 Stichting Lezen - www.lezen.nl - Tel 020 6230566