Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR DIRECTIES EN MANAGEMENT                             NR 2 / 2011

> Nieuwsbrief Kunst van Lezen
> Algemeen
>
BoekStart
>
De Bibliotheek op school
> Cultuurhistorische canon
>
Leesbevorderingsnetwerken


Nieuwsbrief Kunst van Lezen
De bibliotheek wordt steeds meer aangesproken op de opbrengsten die zij realiseert. Kunst van Lezen kan u daarbij helpen met leesbevorderingsactiviteiten, onderzoeksgegevens en trainingen. Deze nieuwsbrief voor bibliotheekdirecties
en -management informeert u enkele keren per jaar op strategisch niveau over leesbevordering in het algemeen en het programma Kunst van Lezen in het bijzonder. Sinds januari 2011 is er ook een maandelijkse veelgelezen nieuwsbrief voor jeugdspecialisten. 

Heeft u deze strategische nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze elk kwartaal persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.Algemeen

Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015 ingediend bij OCW

Op 8 september 2011 informeerde staatssecretaris Halbe Zijlstra via een brief de Kamer over zijn voornemen het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen de komende jaren voort te zetten in samenhang met het Actieplan Laaggeletterdheid. In december 2011 heeft de projectleiding van Kunst van Lezen namens de directies van SIOB en Stichting Lezen het Actieplan Kunst van Lezen 2012-2015 bij OCW ingediend voor een projectsubsidie van vier jaar. Voor 2012 is een budget beschikbaar van € 2,93 mln. en voor de periode 2013-2015 een budget van € 2,85 mln. per jaar. Kunst van Lezen blijft gericht op het strategisch inzetten van leesbevordering als belangrijk onderdeel van bibliotheek- en onderwijsbeleid, omdat lezen taalachterstanden terugdringt en laaggeletterdheid voorkomt.

OCW wil dat Kunst van Lezen de komende jaren zorgt voor verankering van BoekStart, de Bibliotheek op school (Canon wordt onderdeel van dit programma) en Netwerken leesbevordering. Na 2015 zijn er waarschijnlijk geen impulsgelden voor Kunst van Lezen meer beschikbaar. Vanaf 2016 moeten de merken BoekStart en de Bibliotheek op school dermate verankerd zijn in beleid van bibliotheek, lokale overheid en samenwerkingspartners dat de programma’s nog jarenlang kwalitatief overeind blijven met financiën vanuit de diverse begrotingen en lokale stimuleringsgelden.  BoekStart
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar).

Twee nieuwe BoekStartbrochures verschenen 

Kunst van Lezen had tijdens de Bibliotheektweedaagse op 8 en 9 december een veelbezochte stand rond BoekStart ingericht. BoekStart hield tevens minisessies waar Kees Broekhof (Sardes) het belang van voorlezen toelichtte. Tijdens deze sessies werden de eerste exemplaren van twee nieuwe BoekStartbrochures uitgereikt:

BoekStart. Een strategisch verhaal - Julienne van den Heuvel
Deze brochure is bedoeld als houvast om dit waardevolle programma de komende jaren te borgen in beleid van zowel de bibliotheek als in dat van de samenwerkingspartners. Verankering in een structureel netwerk is de sleutel tot succes.

Meer voorlezen, beter in taal - Kees Broekhof
Als vervolg op het succesvolle Meer lezen, beter in taal (meer dan 10.000 exemplaren verspreid) beschrijft Kees Broekhof in deze brochure het belang van mondelinge taal in de thuisomgeving van jonge kinderen en laat zien hoe boeken de taalomgeving in het gezin kunnen verrijken. In dat kader wordt verwezen naar BoekStart. Wetenschappelijke studies naar de effecten van voorlezen worden beknopt besproken.

U kunt de brochures hier elektronisch doorbladeren en/of downloaden. Ook kunt u brochures bestellen door een mail te sturen naar: hazinedar@siob.nl. Graag naam, postadres, titel brochure en aantal (maximaal tien) vermelden.

Overdrachtsdocument BoekStart in de kinderopvang
De pilot BoekStart in de kinderopvang is inmiddels in de afrondende fase. De komende maanden gaan in alle provincies volgbibliotheken van start. De daartoe benodigde informatie en documenten worden aangeboden in een Overdrachtsdocument.De Bibliotheek op school
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking voor leesbevordering tussen bibliotheken en basisscholen.

De zes conferenties van Kunst van Lezen in november 2011 over de Bibliotheek op school zijn door 550 mensen bezocht. Naast vele bibliotheekdirecteuren waren wethouders, ambtenaren en bestuurders van scholen op de bijeenkomsten afgekomen. Dat was ook de bedoeling in dit stadium van de gezamenlijke aanpak: op strategisch niveau draagvlak creëren.

SIOB/B.nl (geflankeerd door Stichting Lezen) hebben dit najaar Kunst van Lezen, Bibliotheek op de Basisschool gekoppeld aan digitale programma’s als boek1boek en Biebsearch Junior om tot een stevige breed gedragen aanpak te komen op zowel fysiek als digitaal gebied. Zie www.debibliotheekopschool.nl.

Tijdens de Bibliotheektweedaagse heeft Kunst van Lezen twee sessies georganiseerd over de eerste belangrijke resultaten van de Monitor de Bibliotheek op school. Verder was er een gezamenlijke stand  en werd een goedbezochte parallelsessie georganiseerd door Jellie Tiemersma (projectleider de Bibliotheek op school) over het belang van strategisch netwerken.

In 2012 gaat Kunst van Lezen de Bibliotheek op school uitbreiden naar het voortgezet onderwijs.Cultuurhistorische canon
Kunst van Lezen heeft aan de 50 vensters van de Cultuurhistorische canon van Nederland jeugdboeken gekoppeld.

Onderdeel van de Bibliotheek op school
Als apart onderdeel zal de Cultuurhistorische canon (zie www.entoen.nu) niet terugkeren in 2012. Wij hebben het ministerie laten weten dat de canon een belangrijk onderdeel wordt van de pijler ‘collectie’ van de Bibliotheek op school.

Activiteiten 2012
• Na zes succesvolle bijeenkomsten in 2011 stopt de Canonkaravaan in 2012 nog op 14 maart in Middelburg om op 21 maart af te sluiten in Gouda. 
• De Voorleeswedstrijd Pabo's (landelijke finale 22 mei 2012 in Utrecht) staat in het teken van de Cultuurhistorische canon en alle mooie jeugdboeken die daar bij horen. Dit jaar is het specifieke thema: Anne Frank en de Tweede Wereldoorlog.

Nu ook boekenlijst 15+
Op www.entoen.nu treft u onder de kop Boeken en films per venster (jeugd)boeken aan die gelinkt zijn aan informatie op www.leesplein.nl. In totaal zijn er nu rond de 400 boektitels beschikbaar. Onlangs is in samenwerking met www.literatuurplein.nl ook een selectie boektitels voor de jeugd vanaf 16 jaar (en dus ook voor volwassenen) per venster ontsloten.Leesbevorderingsnetwerken
Kunst van Lezen werkt aan een landelijk dekkende voorziening van lokale en bovenlokale netwerken leesbevordering.

Combinatiefuncties in 2012
Met de Impulsregeling combinatiefunctionaris wil het kabinet samen met gemeenten en met de onderwijs-, sport- en cultuursector een structurele impuls geven aan de realisering van totaal 2.250 combinatiefuncties. De rijksmiddelen hiervoor zijn gegarandeerd tot en met 2015. De Impuls wordt gefaseerd ingevoerd door middel van tranches. In 2012 gaat de vierde en laatste tranche in.

Klik hier voor een overzicht van de 130 gemeenten die de benodigde gemeentelijke intentieverklaring hebben ondertekend en daarmee in aanmerking komen voor deze vierde en laatste tranche. Meer informatie: www.combinatiefuncties.nl

G-37 krijgt meer geld voor wegwerken taalachterstanden kinderen
Op 25 november 2011 heeft minister Van Bijsterveldt de bestuursafspraken met de 37 grootste steden (de G4 en G33) naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze afspraken betreffen de hoofdlijnen van de gezamenlijke ambities op het terrein van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), schakelklassen en zomerscholen voor de periode 2012-2015.

De bestuursafspraken met de grote steden moeten ertoe leiden dat in 2015 zoveel mogelijk kinderen zonder taalachterstand instromen in de basisschool en tot betere onderwijsresultaten op de basisscholen. Kunst van Lezen gaat in 2012 na wat deze nieuwe regeling kan betekenen voor ondersteuning binnen de 37 gemeenten van BoekStart in de kinderopvang.

Dinerconferentie ‘de Bibliotheek in actie’
Op 11 oktober organiseerde de VOB een dinerconferentie voor bibliotheekdirecteuren in Utrecht als onderdeel van het programma ‘de Bibliotheek in actie’. Dit programma ondersteunt bibliotheken bij het veranderproces. Tijdens het diner was iedereen druk in gesprek over de kansen om juist in deze tijd innovatieve en soms ook ingrijpende keuzes te maken. Lees hier het verslag van de avond. Lees ook het artikel over de dinerconferentie op bibliotheekblad.nl en het artikel over het programma in Bibliotheekblad nr 14.

Na de conferentie zijn de twee nieuwe brochures uitgereikt: Bezuiniging als breekijzer en Interactie met publiek en politiek in woelige tijden.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar
nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstart.nl, www.leesplein.nl, www.siob.nl, www.lezen.nl en www.debibliotheken.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2011 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl