Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR JEUGDSPECIALISTEN         NR 9 / 2013

> Nieuwsbrief Kunst van Lezen
>
BoekStart
>
De Bibliotheek op school PO/VO
> Cultuurhistorische canon
>
Leesbevorderingsnetwerken
> Ander leesbevorderingsnieuws


Nieuwsbrief Kunst van Lezen
Deze maandelijkse nieuwsbrief voor jeugdspecialisten en andere geïnteresseerden informeert u over het leesbevorderingsprogramma Kunst van Lezen. Heeft u de nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze elke maand persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.BoekStart
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar). Inmiddels doen bijna alle bibliotheken mee!

Uitreiking 200.000ste BoekStartkoffertje in Enschede
Op donderdag 28 november jl. heeft directeur Gerard Kocx van de openbare bibliotheek Enschede het 200.000ste BoekStartkoffertje overhandigd aan de ouders van de vier maanden oude Noah Kok. In maart 2010 is bibliotheek Enschede gestart met het project BoekStart; bij de nulmeting waren er twaalf baby’s lid van de bibliotheek. Inmiddels wordt binnenkort de tweeduizendste Enschedese baby verwelkomd!

BoekStart op JGZ Jaarcongres
BoekStart is met een stand van de partij op het JGZ Jaarcongres op 10 december 2013 in de Reehorst te Ede. Het thema is 'De JGZ als verbinder in het lokale sociale domein'. Speciaal voor het congres ontwikkelde BoekStart de folder Voorlezen aan jonge kinderen van 0-4 jaar, hoe doe je dat? over de leesontwikkeling van de baby, dreumes en peuter. Lees meer.

BoekStart weer op het Kraamcafé
Ook dit jaar had BoekStart een drukbezochte stand op het Kraamcafé, het congres voor kraamverzorgenden, dat plaats vond op 18 november jl. in de Meervaart in Amsterdam. Tijdens het plenaire programma werd veelvuldig naar BoekStart verwezen. Lees meer.

Kinderopvang Live: BoekStart doet ertoe
Op 23 november jl. vond voor het eerst het congres Kinderopvang Live plaats in de Reehorst in Ede, waar zich zo’n 500 pedagogisch medewerkers, managers uit de kinderopvang en gastouders hadden verzameld. BoekStart was aanwezig met een stand, waarvoor veel belangstelling bestond. Deelnemers die bekend waren met BoekStart kwamen met enthousiaste verhalen; anderen lieten zich graag informeren. Passend binnen de visie van minister Asscher kan BoekStart een belangrijke rol spelen bij de integratie van kinderopvang en peuterspeelzalen, zo bleek. Lees meer.

Jaarpeiling BoekStart 2013
De jaarpeiling is een jaarlijkse meting om de samenwerking tussen bibliotheken en hun samenwerkingspartners (consultatiebureaus en kinderopvang) in kaart te brengen. BoekStartcoördinatoren hebben een link ontvangen naar de vragenlijst om door te sturen naar hun basisbibliotheken. Voor het landelijk rapport is het van belang dat een ieder er zorg voor draagt de betreffende gegevens tijdig in te voeren (voor 10 januari 2014). Er is binnen de jaarpeiling ook een meting voor de Bibliotheek op school, zie aldaar.

BoekStartEnVerder Intermediair nr 8
Half november is de nieuwe halfjaarlijkse brochure BoekStartEnVerder voor de intermediair verschenen. Naast de vaste rubrieken met boektitels en drie uitgebreide Boekideeën zijn er de specials: ‘Ik ga je pakken (De Nationale Voorleesdagen)’, ‘Tegenstellingen’, ‘Waarom?’, ‘Peuterboekenexpert Guido Van Genechten’ en ‘Uit de praktijk van… Lea Kessels’. Geef dit nieuwe nummer aan de kinderopvang in uw werkgebied om actief contact te houden.

Selectiecriteria babyboekjes
Wat maakt een boekje tot een goed babyboekje, zowel inhoudelijk als qua uitvoering? Hier vindt u selectiecriteria voor het samenstellen van een goede collectie babyboekjes.

Boekentips
BoekStart geeft elke maand drie nieuwe boekentips: een boek voor baby’s, een voor dreumesen en een voor peuters. Deze maand zijn dat sinterklaasboeken! Kijk hier.De Bibliotheek op school PO/VO
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid tussen bibliotheken en onderwijs; zowel voor basisscholen (PO) als voor middelbare scholen (VO). Stichting Lezen en SIOB werken samen met PSO's om de Bibliotheek op school PO landelijk uit te rollen. Kunst van Lezen coördineert dit strategisch.

Nieuwsbrief de Bibliotheek op school PO
Kijk hier voor de nieuwsbief van de Bibliotheek op school PO om bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs en overheid. Kijk ook op twitter#dbos.

Jaarpeiling de bibliotheek op school 2013
De jaarpeiling is een jaarlijkse meting om de samenwerking tussen bibliotheken en hun samenwerkingspartner, het primair onderwijs, in kaart te brengen. De (provinciale) coördinatoren hebben een link ontvangen naar de vragenlijst om door te sturen naar hun basisbibliotheken. Naast het landelijke rapport wordt voor de Bibliotheek op school een individueel rapport geleverd waarin de resultaten van de bibliotheek worden vergeleken met de provinciale en landelijke gemiddelden. Behalve voor de sector levert dit cruciale informatie op voor uw eigen strategisch beleid op het terrein van educatie.  Daarom is het van belang dat een ieder er zorg voor draagt de betreffende gegevens tijdig in te voeren (voor 10 januari 2014). Er is binnen de jaarpeiling ook een meting voor BoekStart, zie aldaar.

Website de Bibliotheek op school aangevuld met VO
Onlangs is de website van de Bibliotheek op school uitgebreid met een onderdeel voor het voortgezet onderwijs. Dit onderdeel bundelt alle informatie voor bibliotheken die een structurele samenwerking willen met het voortgezet onderwijs op het gebied van lezen en mediawijsheid. Naast informatie biedt de website concrete instrumenten om te starten. De website is in ontwikkeling. Ga hier naar de Bibliotheek op school VO.

Januari 2014: Start pilot Opleiding Onderwijsspecialist voortgezet onderwijs
In januari start de pilot Opleiding Onderwijsspecialist vo: een hbo-traject voor functionarissen in de bibliotheek die verantwoordelijk zijn voor de dienstverlening aan het voortgezet onderwijs. Kijk hier voor meer informatie en aanmelding.

Read2Me! dit jaar in alle provincies
In het schooljaar 2013-2014 doen voor het eerst alle provincies mee aan Read2Me!, de voorleeswedstrijd voor brugklassers. In totaal doen er maar liefst 48 bibliotheken, 120 scholen en 773 brugklassen mee! In de meeste provincies zullen de voorrondes gehouden worden in januari en februari 2014. De twaalf beste voorlezers uit de provincies nemen het tegen elkaar op in de landelijke finale. Die wordt in de nieuwe Vredenburg in Utrecht gehouden op 22 mei 2014. Read2Me! wordt mogelijk gemaakt door Kunst van Lezen, Stichting Lezen en de bibliotheken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Marijke Trienekens.Cultuurhistorische canon
Kunst van Lezen heeft aan de 50 vensters van de Cultuurhistorische canon van Nederland (jeugd)boeken gekoppeld.

Voorleeswedstrijd Pabo’s 2013-2014:
alle provincies doen mee!

Ook in het schooljaar 2013-2014 wordt er een voorleeswedstrijd voor pabo-studenten georganiseerd. Het thema is breed: alle (voor)leesboeken die horen bij de Cultuurhistorische canon. Indien gewenst, kan de school het thema inperken. Een suggestie: ‘200 jaar koninkrijk’, de viering die start op 30 november (met als vensters: Willem van Oranje, De Republiek, Koning Willem I, De Grondwet en Willem Drees). Met 36 deelnemende pabo’s zijn in deze editie voor het eerst alle provincies vertegenwoordigd! Voor meer informatie: pabovoorleeswedstrijd.nl.Leesbevorderingsnetwerken
Kunst van Lezen werkt aan een landelijk dekkende voorziening van lokale en bovenlokale netwerken leesbevordering.

Status campagne strategische netwerken
Uit de evaluaties blijkt dat de campagne strategische netwerken in een behoefte voorziet en dat de gekozen methodiek als nuttig wordt ervaren. Zo dragen de workshops bij aan het inzicht in de opgave waarvoor de bibliotheek staat en bewerkstelligen zij een versnelling van het veranderproces. De deelnemende bibliotheken ervaren ook hobbels zoals het kunnen vertellen van het verhaal in uiteenlopende contexten. Lees meer.

Provinciale conferenties - Meer (voor)lezen, beter in taal
In 2013 en 2014 organiseren SIOB en Stichting Lezen (vanuit Kunst van Lezen) samen met de PSO’s provinciale conferenties over nieuwe samenwerkingsstrategieën voor stakeholders in kinderopvang, primair onderwijs en bibliotheken. Eind oktober vond er een conferentie plaats in Rotterdam en afgelopen maand was het de beurt aan Roermond, met uitgebreide aandacht in de pers. Ook reed er in Friesland een bus langs verschillende locaties.

Kunst van lezen op KNVI-congres
Op 14 november jl. werd het KNVI Jaarcongres gehouden in Nieuwegein, met als thema: ‘Hoera, een InformatieProfessional!’ Ca. duizend deelnemers gaven hieraan gehoor. Kunst van Lezen was aanwezig met een stand met informatie over BoekStart en de Bibliotheek op school en werd genoemd in de middagsessie van BNL. Lees meer.

Nieuwe brochure Mediawijsheid. Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid
Met medewerking van SIOB is bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) de brochure Mediawijsheid verschenen. De brochure wil gemeenten stimuleren de lokale verbinding te maken tussen organisaties die een functie kunnen vervullen bij het mediawijs maken van jeugd en volwassenen. Voor bibliotheken een uitgelezen kans om hun rol op het gebied van mediawijsheid nog eens extra onder de aandacht te brengen bij de gemeente als opdrachtgever van de lokale bibliotheek. Lees meer.Ander leesbevorderingsnieuws

Jubileum Stichting Lezen
Stichting Lezen heeft op 20 november jl. haar 25-jarig bestaan gevierd met een bijeenkomst in De Nederlandsche Bank in Amsterdam. Met de keuze voor deze locatie wil Stichting Lezen het grote culturele, maatschappelijke en economische belang van lezen onderstrepen. ‘Wie kinderen leert lezen geeft ze een cadeau voor het leven, een passend cadeau op de Internationale Dag van de Rechten van het kind’, aldus directeur Gerlien van Dalen in haar welkomstwoord. Lees meer.

Vernieuwde website De Nationale Voorleesdagen
De website van De Nationale Voorleesdagen heeft een nieuw jasje gekregen. Bibliotheken, kinderopvang en basisscholen kunnen hun activiteiten aanmelden op de website. De activiteiten worden verzameld en in één overzicht getoond aan het publiek.Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar
nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstart.nl, www.boekstartpro.nl, www.leesplein.nl, www.debibliotheekopschool.nl www.siob.nl, www.lezen.nl en www.debibliotheken.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2013 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl