Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt vertoond, klik hier
NIEUWSBRIEF VOOR DIRECTIES EN MANAGEMENT                             NR 1 / 2013

> Nieuwsbrief Kunst van Lezen
>
BoekStart
>
De Bibliotheek op school PO/VO
> Cultuurhistorische canon
>
Leesbevorderingsnetwerken
>
Ouderbetrokkenheid


Nieuwsbrief Kunst van Lezen
Deze nieuwsbrief voor bibliotheekdirecties en -management informeert u enkele keren per jaar op strategisch niveau over leesbevordering in het algemeen en het programma
Kunst van Lezen in het bijzonder. Heeft u de strategische nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u deze elk kwartaal persoonlijk ontvangen? Abonneer u dan hier.BoekStart
BoekStart is een leesbevorderingsprogramma voor jonge kinderen (0-4 jaar). Inmiddels doet ruim 95% van de bibliotheken mee!

Vijf jaar BoekStart
BoekStart bestaat vijf jaar en het gaat goed! Inmiddels doet ruim 95% van de bibliotheken mee aan BoekStart voor baby’s. Zo’n vierhonderd kinderopvanglocaties zijn nu bij BoekStart in de kinderopvang betrokken; daar komen voor het eind van het jaar nog zo’n tweehonderd locaties bij. Bibliotheekblad interviewde projectleiders Marijke Bos (Stichting Lezen) en Julienne van den Heuvel (SIOB) over wat er in dit eerste lustrum is bereikt en welke plannen er nog op stapel staan. Lees meer.

Feestelijkheden vijf jaar BoekStart
Om het vijfjarig bestaan te vieren én vanwege het Jaar van het Voorlezen, zijn er allerlei feestelijke activiteiten georganiseerd, zoals het uitroepen van het BoekStart Babyboekje van het Jaar, het BoekStart Baby Voorleesrecord en de BoekStartkaravaan, een feestelijk evenement dat het hele jaar door het land trekt om maandelijks in steeds een andere provincie te stoppen.

Beleidsdocumenten BoekStart in de kinderopvang
De twee beleidsdocumenten van BoekStart in de kinderopvang, die al eerder online raadpleegbaar en downloadbaar waren, zijn in druk verschenen: een voor directie en MT bibliotheken en een voor directie en MT kinderopvang. U kunt ze hier downloaden of bestellen.De Bibliotheek op school PO/VO
Kunst van Lezen stimuleert duurzame samenwerking op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid tussen bibliotheken en onderwijs; zowel voor basisscholen (PO) als voor middelbare scholen (VO). Stichting Lezen en SIOB werken samen met PSO's om de Bibliotheek op school PO landelijk uit te rollen. Kunst van Lezen coördineert dit strategisch.

Nieuwsbrief de Bibliotheek op school PO
Kijk hier voor de nieuwsbrieven van de Bibliotheek op school PO, bedoeld om bibliotheken op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de gezamenlijke strategische aanpak van de bibliotheken, primair onderwijs en overheid. Kijk ook op twitter#dbos.

Jongens bovenbouw belangrijke groep voor de Bibliotheek op school
De bovenbouw van de basisschool, en dan vooral de groep jongens, moet een belangrijker doelgroep worden voor de bibliotheek. Dit is een van de bevindingen uit de analyse (Sardes) van de eerste grootschalige meting van de Monitor (2012-2013) de Bibliotheek op school. De Monitor is, als een fundamentele bouwsteen van de Bibliotheek op school, primair bedoeld om scholen feedback te geven op hun leesbevorderingsinspanningen. De analyse beschrijft het leesgedrag van leerlingen, het leesbevorderend gedrag van leerkrachten en de ondersteunende rol van leesconsulenten. Er zijn ook adviezen opgenomen voor het strategisch en beleidsmatig gebruik van de gegevens uit de Monitor. In september zal de volledige rapportage beschikbaar worden gesteld door Kunst van Lezen (Stichting Lezen/SIOB). Lees meer.

Brochure over samen werken aan lezen en leren in het vmbo
Met de nieuwe brochure De Bibliotheek op school in het vmbo wil Kunst van Lezen scholen en bibliotheken inspireren en laten zien dat samenwerking loont. De brochure beschrijft de dagelijkse praktijk van samenwerking tussen bibliotheken en vmbo-scholen. Alle verzamelde informatie uit de gesprekken met de betrokkenen is geordend naar de bouwstenen van de Bibliotheek op school. Deze zijn aangevuld met veel tips en extra informatie. Hiermee kunnen bibliotheken en scholen ideeën opdoen die bij hun lokale situatie passen. Ter aanvulling zijn de zes praktijkbeschrijvingen online te lezen. Lees meer.Cultuurhistorische canon

Kunst van Lezen heeft aan 50 vensters van de Cultuurhistorische canon van Nederland (jeugd)boeken gekoppeld.

De Canon van de Nederlandse geschiedenis op Literatuurplein
Kunst van Lezen is een samenwerking aangegaan met de website Literatuurplein die beschikt over een rijke database aan boeken en media. Sinds kort is de Canon er integraal opgenomen als aparte rubriek. In de vorm van een widget heeft die rubriek bovendien een plaats gekregen op de eigen website van veel openbare bibliotheken. Bij elk van de vijftig vensters van de Canon wordt op Literatuurplein een uitgebreide en zorgvuldig samengestelde selectie van boeken en andere media aangeboden die aansluiten bij de bovenbouw voortgezet onderwijs. Lees meer.Leesbevorderingsnetwerken
Kunst van Lezen werkt aan een landelijk dekkende voorziening van lokale en bovenlokale netwerken leesbevordering

Campagne strategische leesbevorderingsnetwerken werpt vruchten af
De campagne strategische leesbevorderingsnetwerken van Kunst van Lezen draait op volle toeren. In (bijna) alle provincies hebben workshopseries plaatsgevonden of zijn in voorbereiding. Niet alleen uit het grote aantal aanmeldingen, maar ook uit de evaluatie na afloop blijkt dat de campagne strategische netwerken in een behoefte voorziet. Ook wordt de gekozen methodiek als nuttig ervaren. In Utrecht vond inmiddels een eerste levendige en effectieve provinciale conferentie plaats. Dit najaar volgen minimaal vijf tot zeven conferenties verspreid over het hele land. Lees meer.

Draagvlak één basisvoorziening kinderen groeit
Naast de PO-Raad, de MO-groep en Brancheorganisatie Kinderopvang vindt nu ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat er één basisvoorziening voor kinderen moet komen: één voorziening voor opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Geheel in de lijn van Kunst van lezen, adviseren de organisaties het kabinet daarnaast ook samen werk te maken van een breed taal- en ontwikkelingsaanbod voor kinderen met een achterstand. Ook vinden zij dat de samenwerking met gemeenten - als regievoerder van onder meer vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) - moet worden bevorderd. Lees meer.Ouderbetrokkenheid
Kunst van Lezen heeft veel aandacht voor deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers, leerkrachten en bibliotheekmedewerkers, die in verbinding staan met ouders.

Jonge moeders training
Thirza Zellerer, docent ROC, geeft vanuit het project Jongeren op de Arbeidsmarkt een Jonge moeders training aan kwetsbare alleenstaanden in een uitkeringssituatie met als doel hen weer aan het werk te helpen. In de training is ook aandacht voor lezen met je kind en bibliotheekbezoek. Dit biedt een mooi instrument voor ouderbetrokkenheid. Lees meer.
Wilt u reageren op de nieuwsbrief? Of hebt u vragen, tips of suggesties? Mail dan naar
nieuwsbrief@kunstvanlezen.nl.

www.kunstvanlezen.nl, www.boekstartpro.nlwww.boekstart.nl, www.leesplein.nl, www.siob.nl, www.lezen.nl, www.jaarvanhetvoorlezen.nl en www.debibliotheken.nl

 

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar {email_canvas:recipient_email_address}.
Klik hier om uw profiel aan te passen of om uzelf uit te schrijven

© 2013 Kunst van Lezen - www.kunstvanlezen.nl